Bilgi Bankası

Hakkımızda SSS

Yönetim İşaretleri Ne Zaman ve Hangi Amaçla Kuruldu?

Yönetim İşaretleri; 2015 yılında, iş sürekliliği sağlamak isteyen kurumların değişen koşullara uyum sağlaması için; doğru ve etkin göstergeler belirleyerek ve yenilikler tasarlayarak yönetim danışmanlığı hizmeti sunma varoluş sebebiyle (misyonuyla) sektöre adım atmıştır.

 

Yönetim İşaretleri'nin Varlık Sebebi & Misyonu Nedir?

Yenilikçi bakış açısıyla teknoloji, bilim ve deneyimi aynı potada eriterek danışanlarına finansman desteği ile danışmanlık veren, sektörde tecrübesi ile yer alan bir işletme olmak amacındayız. İşletmelerin sürekli ve sürdürülebilir gelişmesine katkı ve finansman sağlayan, yatırım danışmanlığı yapan girişimci bir firmayız.

Yönetim İşaretleri'nin Geleceğe Bakışı & Vizyonu Nedir?

Topluma fayda sağlamak ve Eskişehir'den İstanbul'a, oradan da tüm dünyaya yayılan ilham kaynağı olmak için çalışırız. 

İnanç değerlerimizi, Teknolojiyi, Bilimi veTakım çalışmasını etkin kullanırız.

E-TUYS

E-TUYS Nedir?

E-TUYS yatırım teşvik belgesi başvurusu, uygulamaları ve kapanış ile yabancı sermaye işlemlerinin tamamının yürütüldüğü sistemdir. ETUYS, E TUYS veya E-TUYS şeklinde kullanılmakta olup, Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Sistemi anlamına gelir. Bu sistemde yalnızca yetkilendirilen kişiler işlem yapabilir.

E-TUYS Yetkilendirme Nedir?

E-TUYS Yetkilendirme sistemde yatırımcı adına işlem yapılabilmesi için bir gerçek kişiye yetki alınmasıdır. Yetkilendirme işlemi için şirketin KEP (kayıtlı elektronik posta) adresi ve geçerli bir nitelikli elektronik sertifikası (e-imza) bulunması gerekir. Yetkilendirme evraklarının KEP sistemi üzerinden bakanlığa sunulmasının ardından yaklaşık 5 gün içerisinde firma ekranı aktifleşmektedir. Ardından yatırım projesi hazırlanarak başvuru yapılabilecektir.

E-TUYS Yetkilendirme Evrakları Nelerdir?

E-TUYS Dilekçe: Yetkilendirme yapılması için gereken belgelerin iletildiği dilekçedir.

E-TUYS Taahhütname: Yetkilendirilen kişi ve yatırımcının mevzuat hükümlerine uygun hareket edeceğine dair taahhütnamedir.

Kullanıcı Yetkilendirme Formu: Yetkilendirilecek kişinin kimlik bilgilerini içermektedir.

İmza Sirküleri: Yatırımcının yetki kullanım şeklini gösterir noter onaylı imza sirküleri.

E-TUYS Yatırım Teşvik Uygulamaları Nelerdir?

Yatırım Teşvik Belgesi: Yatırım teşvik belgesi başvurusu ve temin edilmesi işlemleri tamamlanır.

Teşvik Uygulamaları: Yatırım teşvik belgesi ile ilgili tüm iş ve işlemler yapılır.

Destekler ve Teşvikler: Teşvik belgesi kapsamında bulunan tüm teşviklerden yararlanma işlemleri yapılır.

Tamamlama Vizesi: Yatırım dönemi sonu ekspertiz ve yatırım tamamlama vizesi işlemleri işlemleri yapılır.

Yatırım Teşvik Belgesi

Yatırım Teşvik Belgesi Nedir?

Yatırım Teşvik Belgesi ülkemizde yapılan yatırımlara uygulanan devlet yardımlarından faydalanmak için gerekli olan resmî belgedir. Yatırımcılar planladıkları yatırım projelerinin karakteristik özelliklerine göre birçok destekten yararlanır. Bu destekler makine teçhizat alımına uygulanan istisnalar, vergisel muafiyetler, istihdam destekleri, finansman yardımları ve yatırım yeri tahsisi gibi çok çeşitli mekanizmalardan oluşur.

Yatırım Teşvik Belgesini Kimler Alabilir?

Yatırım Teşvik Belgesini yerli veya yabancı sermaye farkı olmaksızın tüm özel sektör veya kamu gerçek ya da tüzel kişileri alabilir.

 1. Yerli ve yabancı gerçek kişiler
 2. Sermaye şirketleri
 3. Şahıs işletmeleri
 4. Dernek ve vakıflar
 5. Kooperatifler
 6. Meslek odaları
 7. Kamu kurumları ve kamu niteliğini haiz meslek kuruluşları
 8. Adi ortaklıklar
 9. Belediyeler
 10. Yabancı şirketlerin ülkemizdeki şubeleri

Desteklenen Yatırım Türleri Nelerdir?

Komple Yeni Yatırımlar: Bir işletmenin baştan sona tamamen yeni bir tesis, proje veya işletme kurması anlamına gelir.

Tevsi Yatırımlar: Mevcut bir işletme veya tesisin genişletilmesi ya da kapasitesinin artırılmasıdır.

Modernizasyon Yatırımları: Mevcut bir tesisin ya da işletmenin teknolojik, donanımsal veya yapısal olarak güncellenmesi ve iyileştirilmesi yatırımlarıdır.

Ürün Çeşitlendirme Yatırımları: İşletmenin mevcut ürün gamı içerisindeki çeşitliliği artırmayı amaçlar.

Entegrasyon Yatırımları: Üretimi yapılan ürün ile bağlantılı diğer ürün gruplarının da birleşik bir biçimde üretilir hale gelmesi için yapılan yatırımlardır.

Tamamlama Yatırımları: Yarım kalmış bir projenin eksiklerini gidermek için yapılan yatırımlardır.

Darboğaz Giderme Yatırımları: İşletme döneminde üretim sürecindeki darboğazlar tespit edilir. Darboğazlar, üretim süreci içerisinde toplam kaliteyi veya kapasitesi sınırlandıran işlemlerdir. Bu kısımlarda yatırım yapılması tüm yatırımın kapasitesinde iyileşme sağlar.

Yatırım Teşvik Belgesi Nasıl Alınır?

Yatırım Teşvik Belgesi, E-TUYS sistemi üzerinden yapılacak elektronik başvuru ile alınır.

 1. Yetkilendirme:E-TUYS Yetkilendirme yapılmalıdır. Bu yetki sayesinde yatırımcı başvuru ekranları aktifleşecek ve yatırım projesi tanımlanarak başvuru yapılabilecektir.
 2. Firma Bilgileri Tanımlama:Yetki alınan firmanın E-TUYS sistemine tanımlanması gerekir. Şirket evraklarıyla birlikte firmanın tüm tanımlayıcı bilgileri sisteme kaydedilir.
 3. Projelendirme:Yatırım projesi elektronik ortamda tüm detaylarıyla hazırlanır. Künye bilgileri, makine ve teçhizat listeleri, ürün bilgisi, üretim planı, yatırımın finansmanı gibi tüm detaylar doldurulur. Başvuru projesi tamamlanır.
 4. Başvuru ve Takip:Yatırım projesi ile ilgili tüm belgeler proje dosyasına eklenerek e-imza ile başvuru yapılır. Bakanlık değerlendirmesi neticesinde uygun bulunan projeler için Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenir.

Örnek Yatırım Teşvik Senaryosu

Yatırım tanımı: B.y.s. diğer baskı makineleri 2929.2.04 
Yatırım yeri: Eskişehir
Yatırım tutarı: 30.000.000,00 TL

Örnek tablo ve kazanılacak muafiyetler

 

Yatırım Teşvik Belgesi Başvuru Evrakları Nelerdir?

Yatırım Teşvik Belgesi Başvuru Evrakları yatırım türü, yeri, destek kapsamı, konusu gibi değişkenlere bağlıdır. Her koşulda gerekli belgelerin miktarı ve türü değişiklik göstermektedir. Bununla birlikte bazı belgeler de standart olarak tüm başvurular için talep edilmektedir.

1- Dilekçe

2- Beyan ve Taahhüt

3- Vergi Levhası

4- Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri

5- SGK Borcu Yoktur Yazısı

6- Çevresel Etki Değerlendirme Karar ve/veya Yazıları

7- Üretim Akış Şeması

8- İstihdam Dağılım Şemaları

9- Proje Tanıtım Dosyası

Yatırım Teşvik Belgesi Destek Unsurları Nelerdir?

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında uygulanan destek unsurları yatırım yerinin tahsis edilmesinden, makine-teçhizatın temine, bina-inşaat harcamalarından, istihdam desteklerine kadar çok sayıda farklı amaçla oluşturulmuş destek vardır. Güncel teşvik sistemi kapsamında uygulanan destek unsurları:

KDV İstisnası: Yerli üreticilerden temin edilecek makine ve teçhizat için Katma Değer Vergisi ödenmeyecektir.

Gümrük Vergisi Muafiyeti: İthal edilecek makine ve teçhizat için gümrük vergisi ödenmeyecektir.

Vergi İndirimi: Toplam yatırım tutarının belirli bir bölümünü kurumlar vergisi veya gelir vergisinden düşme imkânı veren destektir.

SGK Primi İşveren Hissesi Desteği: Tüm bölgelerde 2 yıl ile 12 yıl arasında değişen oranlarda uygulanır.

SGK Primi Desteği: Yalnızca 6. bölgede ve sadece 10 yıl süreyle uygulanır.

Gelir Vergisi Stopajı Desteği: Yalnızca 6 bölgede ve sadece 10 yıl süreyle uygulanır.

Faiz Desteği: 1. ve 2. bölgelerde uygulanmaz. Diğer bölgelerde yerli ve yabancı krediler için değişen oranlarda uygulanır.

Yatırım Yeri Tahsisi: Hazine arazileri üzerinde yatırımcı lehine yer tahsisi yapılmak suretiyle uygulanır. 49 yıllığına uygun şartlarda geniş yatırım arazilerinin kiralanmasına imkân sağlanır.

KDV İadesi: Stratejik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılacak bina inşaat harcamalarındaki Katma Değer Vergisinin mahsuplaşma yoluyla geri alınmasına imkân tanınır.

Yatırım Teşvik Belgesi Destek Sorumlulukları Nelerdir?

 1. Yatırım Süresi:Yatırımcı belgede kayıtlı süre içerisinde yatırımı tamamlamakla yükümlüdür. Bir defaya mahsus süre uzatımı yapılabilir. Toplam süre içerisinde yatırım tamamlanmak durumundadır.
 2. Asgari Sabit Yatırım Tutarı:Yatırımcılar bulundukları bölge ve yatırım konusuna bağlı olarak belirlenmiş asgari sabit yatırım tutarını sağlamak durumundadır.
 3. İstihdam Taahhüdü:Yatırım yeri tahsisi destek unsuru ihtiva eden belgeler kapsamında taahhüt edilen istihdam 5 yıl süreyle sağlanmalıdır.
 4. Sektörel ve Bölgesel Şartlar:Yatırımcılar, sektör veya bölge ile ilişkili mevzuattan kaynaklanan özel şartları yerine getirmekle yükümlüdür.
 5. Faaliyet Zorunluluğu:Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yatırım yerinde 5 yıl faaliyet zorunluluğu bulunur. Ayrıca, teşvikli makinelerin satışı veya ihracı 5 yıl süreyle yasaktır.

Teşvik Belgesi veya Makine Devri Nedir?

Yatırım teşvik belgesi devri, belge sahibinin yatırımını tamamlamadan veya yatırım süresi dolmadan, belgedeki hak ve yükümlülüklerini bir başka şirkete veya kişiye devretmesini sağlar. Makine devri ise; yatırımın bütünlüğü bozulmayacak şekilde temin edilen makine ve teçhizatın bir yatırım teşvik belgesi kapsamından çıkarılarak diğeri kapsamına alınması anlamına gelir.

Yardıma mı ihtiyacınız var?