Gıda ile Makine İmalatı Sektörlerinin Gelişmesine Yönelik Teknolojik Girişimciler Teklif Çağrısı

Çağrının amacı: 11. Kalkınma Planında Girişimcilik ve KOBİ’ler başlığı altında girişimcilik kültürünün, teknoloji tabanlı ve yenilikçi girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi temel amaç olarak ifade edilmiştir. Söz konusu amaca ulaşılabilmesi için sayılan politika ve tedbirler arasında kurumsal şirketlerin ve yöneticilerinin, erken aşama girişimlerine yönelik hızlandırma programlarına katılımını ve yatırımcı olmalarını, mentorlük desteği sunmalarını özendirecek mekanizmalar geliştirileceği vurgulanmaktadır.

Bu kapsamda; Denizli, Aydın ve Muğla illerinde gıda ile makine (gıda, mermer, metal işleme, tarım ve tekstil) imalatı sektörlerinin gelişmesine yönelik olarak çağrı kapsamındaki konulara uygun iş fikirlerini hayata geçirebilecek girişimcilerin desteklenmesi amaçlanmıştır.

Başvuru tarihleri: 21 Eylül – 20 Ekim 2023

Teklif Çağrısı başvuru koşulları:

·       01.2020 tarihinden sonra, gerçek kişi statüsünde bir firmasının olmaması, tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir firmada %30 ve üzeri ortaklığının bulunmaması.

·       01.1987 ve sonrası doğumlu olması (kadın girişimcilerde yaş şartı sınırı aranmaz).

Uygun iş fikri konuları:

Gıda ile makine (gıda, mermer, metal işleme, tarım ve tekstil) imalatı sektörlerinin gelişmesine yönelik iş fikirlerinin, aşağıdaki konulardan biri veya birkaçını birlikte içermesi ve iş fikrinin seçilen konu(lar) doğrultusunda oluşturulması gerekmektedir.

·       Tedarik, test-analiz, depolama, lojistik, satın alma ve satış sonrası iş süreçlerine yönelik yazılım faaliyetleri/dijital çözümler

·       Atıkların yeniden kullanılması ve fire azaltmaya yönelik faaliyetler

·       Üretim süreçlerine ve makine-teçhizat, ham madde ve malzeme gibi girdilere yönelik kalite ve verimlik artıran, maliyet düşüren dijital çözümler

·       Gıda kurutmada yenilikçi teknolojilerinin geliştirilmesi ile yüksek katma değerli fonksiyonel ürün üretimi

·       Yenilikçi teknolojiler kullanılarak (yüksek hidrostatik basınç vb.) raf ömrünün uzatılması

·       Fonksiyonel gıdaların üretimi

·       Katma değerli ürün üretimine yönelik makinelerin (tarım, tekstil, mermer, metal işleme ve gıda makineleri) geliştirilmesi

·       Üretim süreçlerinde kullanılan makinelerin (tarım, tekstil, mermer, metal işleme ve gıda) yazılım ve otomasyonlarının geliştirilmesi

Destek üst limiti: Geri ödemesiz 1.000.000.-TL

Desteklenecek Giderler:

·       Kuruluş Giderleri (Kuruluş Desteği)

Gerçek kişi statüsünde işletmesini kuracak olan girişimciye 10.000.-TL, sermaye şirketi statüsünde işletmesini kuracak olan girişimciye 20.000.-TL destek sağlanır.

·       Personel Giderleri (Performans Desteği)

Performans desteği, girişimcinin kurduğu işletmenin vergi mükellefiyetinin devam etmesi ve istihdam sayısına göre belirlenecek olup; destek tutarı hesaplanırken ilgili dönemde Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde 4(a) kapsamındaki tüm personelin tahakkuk eden prim gün sayılarının toplamı dikkate alınır.

Performans desteği, destek programı başlangıç tarihinden itibaren 1 inci yıl birinci performans dönemi ve 2 nci yıl ikinci performans dönemi olmak üzere, performans dönemleri sonunda işletmeye destek sağlanır. Her performans dönemi bir yılı kapsar.

·       Makine-Teçhizat ve Yazılım Giderleri (Makine-Teçhizat ve Yazılım Desteği)

Makine, teçhizat ve yazılım desteği kapsamında, girişimcinin kurduğu işletmenin desteklenen faaliyet konusu ile ilgili olarak, işletme kuruluş tarihinden programın 1 inci yılının sonuna kadar satın alınan makine ve teçhizat giderleri ile yazılım lisans bedeli veya zaman sınırlı lisans kullanım bedeli için sağlanacak desteğin üst limiti 200.000.-TL’dir. Ancak, işletmenin orta-yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet göstermesi durumunda sağlanacak desteğin üst limiti 300.000.-TL, yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet göstermesi durumunda sağlanacak desteğin üst limiti 400.000.-TL’dir.

·       Danışmanlık Giderleri (Mentorlük, Danışmanlık ve İşletme Koçluğu Desteği)

Mentorlük, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında faaliyet gösteren işletmeler için sağlanır.

Destek programı süresi içinde başlayan ve tamamlanan danışmanlık ve işletme koçluğu hizmetlerine ilişkin giderler için sağlanacak desteğin üst limiti 30.000.-TL’dir.

·       Diğer Giderler (Diğer Giderler Desteği)

Diğer giderler desteği kapsamında kira, ofis donanımı ve hammadde giderleri için sağlanacak desteğin üst limiti 150.000.-TL’dir.

Kira giderleri için; net kira bedeli üzerinden (stopaj ve ortak giderler hariç) destek programı süresince aylık azami 2.500.-TL olmak üzere sağlanacak desteğin üst limiti toplam 60.000.-TL’dir.

Ofis donanımı giderleri için; işletme kuruluş tarihinden programın 1 inci yılının sonuna kadar satın alınan ofis donanımı giderleri için sağlanacak desteğin üst limiti 40.000.-TL’dir.

Hammadde giderleri için; işletmenin desteklenen faaliyet konusu ile ilgili kullanacağı hammadde giderleri için destek programı süresince sağlanacak desteğin üst limiti 50.000.-TL’dir.

Destek oranı:

% 75 (Kuruluş Desteği ve Performans Desteğinde destek oranı uygulanmaz.)

Not: Makine-Teçhizat giderleri için; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımlanan SGM 2014 /35 sayılı Yerli Malı Tebliğine uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda destek oranlarına % 15 ilave edilir.

Detaylı bilgi içinhttps://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/8917/denizli-aydin-ve-mugla-ili-gida-ile-makine-imalati-sektorlerinin-gelismesine-yonelik-teknolojik-girisimciler-teklif-cagrisi

Danışmanlık almak için 0212 465 10 00 numaralı telefondan ya da bilgi@yonetimisaretleri.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.