Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) Çağrı Duyurusu

Kooperatif ve üst kuruluşlarının üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesi, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanması, teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden yararlanmalarına katkıda bulunulması ve bireysel tasarrufların uygun kooperatif girişimcilik modelleri ile ekonomiye kazandırılması hedeflenmektedir.

Kimler Başvurabilir?

Programa, kuruluş, işleyiş ve denetimleri Ticaret Bakanlığınca gerçekleştirilen kooperatifler ve üst kuruluşları başvurabilecektir. Ancak, ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatifler, ortaklarının çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu kooperatifler, ortaklarının çoğunluğunu engellilerin oluşturduğu kooperatifler, üretim ve pazarlama faaliyetinde bulunan kooperatifler, tarım satış kooperatifleri, sanat kooperatifleri ve yenilikçilik alanında faaliyet gösteren kooperatifler ile bunların üst kuruluşlarının başvuruları öncelikli olarak desteklenecektir.

Başvuru Tarihleri

Başvurular 20 Şubat 2024 – 30 Mart 2024 tarihleri arasında Ticaret İl Müdürlüklerine yapılacaktır. Son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Desteklenecek Proje Konuları

Program kapsamında kooperatiflerin, üretim ve istihdama katkısı olacak projelerine ilişkin olarak;

  • Makine ve/veya ekipman ile ilgili mal alımlarına,
  • Ortaklarının en az %90’ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerin işletecekleri yaşlı ve engelli bakım merkezleri ile çocuk kulüpleri, kreş ve gündüz bakımevlerinin demirbaş eşya niteliğindeki yatırım malı alımlarına,
  • Ürettikleri ürünlerin tanıtımı ve pazarlanmasına ilişkin sergi ve fuar katılımlarına yönelik hizmet alımlarına,
  • Projelerine ilişkin nitelikli personel istihdamlarına destek verilecektir.

Destek Miktarı

Kooperatif ve üst kuruluşlarının sunacakları proje başvurularında hibeye esas proje tutarı azami sınırı;

  • Mal alımlarında 400.000 Türk Lirasını,
  • Hizmet alımlarında 60.000 Türk Lirasını,
  • Nitelikli personel istihdamında yıllık bir personel için 204.000 TL’yi, iki personel için toplam 408.000 TL’yi geçemeyecektir.

Destek Oranı

  • Üst sınırlar içerisinde proje tutarlarının;
  • Kalkınmada öncelikli yörelerde %75’i, diğer bölgelerde %50’si,
  • Kalkınmada öncelikli yöre şartı aranmaksızın ortaklarının en az %90’ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerde %75’i,

Ticaret Bakanlığınca karşılanabilecektir. Proje tutarlarının kalan kısmı ise proje yürütücüsü kooperatif tarafından karşılanacaktır.

Çağrı uygulama ve değerlendirme kılavuzu için tıklayınız.